2007 Women's Mission Encounter Tour to Eastern Europe
November 26, 2007
AB Women's Ministries Albums > 2007 Women's Mission Encounter Tour to Eastern Europe
Pictures are from the August 7-20, 2007, Mission Encounter Tour to Czech Republic, Bulgaria, and Republic of Georgia, co-sponsored by AB Women's Ministries and International Ministries